تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 15:12 | نویسنده : مرتضی
 

دشمنان ات در پیِ صلح اند اما چشم تو

دوستان را هم فدا كرده ست، آنها پیشكش...!تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 14:35 | نویسنده : مرتضی
 

چو نامت بر زبان آرم چنان شورم به جان افتد

كه چون لب وا كنم از هم، مرا گل در دهان بینیتاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 23:4 | نویسنده : مرتضی
 

یک گِـره بر بخـتِ مـن زد ،یک گـره بر روسری

هرکدامش وا شود من روزگارم محشر است!تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 10:56 | نویسنده : مرتضی
تو را آنگونه میخواهم که که صحرا بوی باران را

که مـرد عاشقی شب های بارانی، خیابان راتاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 22:40 | نویسنده : مرتضی
روزه هجـر تــو از پای بیـنداخــت مـرا

کی شود با رطب وصل تو افطار کنمتاريخ : یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 1:42 | نویسنده : مرتضی
ظهر های رمضان ذکـر حسین میگیریم

بردن نام حسین وقت عطش میچسبدتاريخ : جمعه سیزدهم تیر 1393 | 17:56 | نویسنده : مرتضی
دل از اعماق دریای صدف های تهی بردار

همین جا در کـویر خـویش مروارید پیدا کنتاريخ : سه شنبه سوم تیر 1393 | 18:15 | نویسنده : مرتضی
 

مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست

چـگـونـه با جــنون خود مــدارا میکنم هر شــب...!تاريخ : سه شنبه سوم تیر 1393 | 18:10 | نویسنده : مرتضی
 

شرمم کشد که بی تو نفس میکشم هنوز

تا زنده ام بس است  همین شرمساری ام

 تاريخ : جمعه بیست و سوم خرداد 1393 | 10:26 | نویسنده : مرتضی

 

تــو که یـک روز پـراکنده نـبـوده سـت دلت

صــورت حـال پــراکـنده دلــان، کـی دانـیتاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 10:55 | نویسنده : مرتضی
بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟
وای بر احوال برگ بی درخت !تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 | 19:37 | نویسنده : مرتضی

من که از خود خبرم نیست چه قیدی دارم؟

"جمله های خبری" قیدِ مکان میخواهند!!!